เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4

เบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว 201 , 02 – 987 – 7379
หน้าห้องนายกฯ 202
รองนายกฯ นางสาวดารุณี วัดแก้ว 205
รองนายกฯ นายไพฑูรย์ คงกัลป์ 204
รองนายกฯ นายอรุณ ชั้นปั้นแตง 203
ที่ปรึกษานายกฯ นายพรชัย เสรีพงษ์ 206
ที่ปรึกษานายกฯ ร.ท ธนพนธ์ เพชรฟัก 208
เลขานายกฯ นายวิชัย เจริญสัตย์ 207
ประธานสภาฯ นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ 215
ปลัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 301 , 02 – 987 – 7378
หน้าห้องปลัดฯ 302
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 321
งานทะเบียน 101 , 102 , 103
งานจัดเก็บรายได้ 105
งานเทศกิจ 191 , 192
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199 , 198
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 111
รองปลัดฯ ปิติ โสมะฐิติ 303 , 322 ( แฟกซ์ )
รองปลัดฯ สุเทพ ด้วงเงิน 304
รองปลัดฯ ชยางกูร กาฬสุวรรณ 305
หัวหน้าสำนักปลัด 309
สำนักปลัดเทศบาล 306 , 307 , 308
สำนักปลัดเทศบาล แฟกซ์ 02 – 987 – 6007
ผู้อำนวยการกองคลัง 401
กองคลัง 402 , 403 , 404 , 405 , 406
ผู้อำนวยการกองช่าง 319
กองช่าง 316 , 317 , 318 , 320
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 210
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 211 , 212 , 213 , 214
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 106
กองสวัสดิการสังคม 107 , 108 , 109 , 110
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 117
กองการศึกษา 113 , 114 , 115
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 315
กองวิชาการ 311 , 312 , 313 , 314
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4