เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
Municipality LamSamKaeo

199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4

เบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว201 ,02 – 987 – 7379
หน้าห้องนายกฯ202
รองนายกฯนางสาวดารุณีวัดแก้ว205
รองนายกฯนายไพฑูรย์คงกัลป์204
รองนายกฯนายอรุณชั้นปั้นแตง203
ที่ปรึกษานายกฯ208
เลขานุการนายกฯ207
ประธานสภาฯ (นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ)215
ปลัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว301 , 02-987-7378
หน้าห้องปลัดฯ302
รองปลัดเทศบาลฯ(ว่าที่ร้อยตรีปิติ โสมะฐิติ)303
รองปลัดเทศบาลฯ(นางศิราณี วิจิตรเกษม)304
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
งานธุรการ308 , 323
งานบุคลากร306 , 02-987-6007
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง401
งานการเงินและบัญชี402 , 405
งานจัดเก็บภาษี403
งานพัสดุและทรัพย์สิน404 , 406
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง319
งานธุรการ317
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง318
ฝ่ายโยธา , วิศวกรโยธา316 , 320
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม210
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม213 , 214
งานธุรการ212
งานการเงิน211
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา113
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป115
งานสันทนาและวิชาการ117
นักจัดการงานทั่วไป114
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน315
งานบริหารงานทั่วไป314
งานนิติการ313
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน311
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์321
งานทะเบียนราษฎร์101 , 102
งานจัดเก็บรายได้105
งานเทศกิจ191
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย199
หัวหน้างานป้องกัน128
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน111 , 112แผนที่เทศบาล