การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ประจำปีงบประมาณ  2562

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1-30  พฤศจิกายน  2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 08.30-16.30 น.

**สำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 

และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว**

 

คุณสมบัติ

1.   มีสัญชาติไทย

2.   เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2501

2.   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

4.   ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  สำเนาบัตรประชาชน 

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

หมายเหตุ

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เบิกเงินได้ทุกวันที่  10  ของทุกเดือน

2. หากท่านเปลี่ยนเลขบัญชี  กรุณารีบแจ้งเลขบัญชีใหม่กับเทศบาลภายใน 3 วัน เพื่อเงินจะได้เข้าต่อเนื่อง

3. กรณีเสียชีวิต ญาติกรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต  

4. กรณีย้ายที่อยู่  กรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย และจะต้องไปลงทะเบียนขอรับเงิน ณ ท้องที่แห่งใหม่ที่ย้ายไปอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ.ที่ย้าย หากไม่ไปลงทะเบียน  ท่านจะไม่ได้รับเงินต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

5. ภายในเดือนกันยายน  ของทุกปี ท่านต้องแสดงตนต่อเทศบาล  เพื่อเทศบาลจะได้จ่ายเบี้ยยังชีพต่อ หากไม่มาแสดงตน  ทางเทศบาลจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพไว้พลางก่อน  หากมาแสดงตนก็จะดำเนินการจ่ายต่อไป

6. สำหรับผู้ที่มอบอำนาจการรับเงินเข้าบัญชีผู้อื่น  ต้องเขียนใบมอบอำนาจใหม่และส่งให้เทศบาล ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ที่ประสงค์ขอรับเงินต่อ  ท่านสามารถขอรับใบมอบอำนาจได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

 

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในอันตราขั้นบันได  (คิดตามปีงบประมาณ) ดังนี้

    อายุ  60-69  ปี    ได้รับเดือนละ     600  บาท

    อายุ  70-79  ปี    ได้รับเดือนละ     700  บาท

    อายุ  80-99  ปี    ได้รับเดือนละ     800  บาท

    อายุ  90  ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ  1,000  บาท

ลงทะเบียนได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  ชั้น  1  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2560

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107  108  110 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.08 KB
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4