การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ประจำปีงบประมาณ  2562

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1-30  พฤศจิกายน  2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 08.30-16.30 น.

**สำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 

และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว**

 

คุณสมบัติ

1.   มีสัญชาติไทย

2.   เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2501

2.   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

4.   ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  สำเนาบัตรประชาชน 

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

หมายเหตุ

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เบิกเงินได้ทุกวันที่  10  ของทุกเดือน

2. หากท่านเปลี่ยนเลขบัญชี  กรุณารีบแจ้งเลขบัญชีใหม่กับเทศบาลภายใน 3 วัน เพื่อเงินจะได้เข้าต่อเนื่อง

3. กรณีเสียชีวิต ญาติกรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต  

4. กรณีย้ายที่อยู่  กรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย และจะต้องไปลงทะเบียนขอรับเงิน ณ ท้องที่แห่งใหม่ที่ย้ายไปอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ.ที่ย้าย หากไม่ไปลงทะเบียน  ท่านจะไม่ได้รับเงินต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

5. ภายในเดือนกันยายน  ของทุกปี ท่านต้องแสดงตนต่อเทศบาล  เพื่อเทศบาลจะได้จ่ายเบี้ยยังชีพต่อ หากไม่มาแสดงตน  ทางเทศบาลจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพไว้พลางก่อน  หากมาแสดงตนก็จะดำเนินการจ่ายต่อไป

6. สำหรับผู้ที่มอบอำนาจการรับเงินเข้าบัญชีผู้อื่น  ต้องเขียนใบมอบอำนาจใหม่และส่งให้เทศบาล ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ที่ประสงค์ขอรับเงินต่อ  ท่านสามารถขอรับใบมอบอำนาจได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

 

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในอันตราขั้นบันได  (คิดตามปีงบประมาณ) ดังนี้

    อายุ  60-69  ปี    ได้รับเดือนละ     600  บาท

    อายุ  70-79  ปี    ได้รับเดือนละ     700  บาท

    อายุ  80-99  ปี    ได้รับเดือนละ     800  บาท

    อายุ  90  ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ  1,000  บาท

ลงทะเบียนได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  ชั้น  1  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2560

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107  108  110