การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่  1-30  พฤศจิกายน  2559

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

**สำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว**

 

คุณสมบัติ

1.  มีสัญชาติไทย

2.  เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2500

2.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

2.  สำเนาบัตรประชาชน 

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในอันตราขั้นบันได(คิดตามปีงบประมาณ) ดังนี้

    อายุ  60-69  ปี      ได้รับเดือนละ     600  บาท

    อายุ  70-79  ปี      ได้รับเดือนละ     700  บาท

    อายุ  80-99  ปี      ได้รับเดือนละ     800  บาท

    อายุ  90  ปีขึ้นไป   ได้รับเดือนละ  1,000  บาท

หมายเหตุ

1.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ไม่เกินวันที่  10  ของทุกเดือน

2.  หากท่านเปลี่ยนบัญชี  กรุณาแจ้งเทศบาลโดยด่วน

3.  หากผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา  ญาติกรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมโดยด่วน

4.  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ผู้สูงอายุต้องแสดงตนต่อเทศบาลเพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพต่อ

5.  สำหรับผู้ที่มอบอำนาจโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้อื่น  ต้องมาทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ทุกเดือนกันยายนของทุกปี

ลงทะเบียนได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ระหว่างวันที่  1-30  พฤศจิกายน  2559

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107-110

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.79 KB
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4