สภาพทั่วไป
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
      มีสำนักงานอยู่เลขที่    199   หมู่ที่ 6   ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2987 – 6001 – 4 โทรสาร 0 – 2987 – 6007 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   12.5 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ จำนวน 3 สาย โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกาไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ        เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
                    ทิศใต้              ติดต่อกับ        เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ        เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ        เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
มีลักษณะการปกครอง มีดังนี้
   - เขตการปกครองทั้งหมด            6    หมู่บ้าน ได้แก่     หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 12
   - จำนวนหลังคาเรือน          35,999    หลังคาเรือน
   - จำนวนประชากรทั้งสิ้น     60,832   คน ประกอบด้วย
             ชาย 28,277 คน              หญิง 32,555 คน
  • ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 4,866.56 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
    - อาชีพของประชาชนในตำบล
    - อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบล ได้แก่พนักงานในบริษัทเอกชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ข้าราชการ, 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่   
    - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางเกษตรมีจำนวน 52 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรมีเหลือเพียง 1,020 ไร่ แยกได้ดังนี้
              - ทำนา 6 ครัวเรือน                                พื้นที่       680 ไร่
              - สวนไม้ดอกไม้ประดับ 8 ครัวเรือน           พื้นที่         70 ไร่
              - สวนผลไม้ 25 ครัวเรือน                        พื้นที่       270 ไร่
    - ประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้แก่
              - ธนาคาร                                3          แห่ง
              - โรงแรม                                4          แห่ง
              - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                   6          แห่ง
              - โรงงานอุตสาหกรรม                6          แห่ง
              - โรงสีข้าว                              1          แห่ง
สภาพทางสังคม
            - การศึกษา
                        -  เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน                                      3         แห่ง
                        - โรงเรียนประถมศึกษา                                                  3         แห่ง
                        - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                   2         แห่ง
                        - โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                    -          แห่ง
                        - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                                 -         แห่ง
                        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน            1        แห่ง
            - ศาสนา
                        - วัด/สำนักสงฆ์                                                               2         แห่ง
                        - มัสยิด                                                                          -         แห่ง
                        - ศาลเจ้า                                                                        -          แห่ง
                        - โบสถ์                                                                          2         แห่ง
            - การสาธารณสุข                                                                      
                        - โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง                                     -         แห่ง
                        - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                    2         แห่ง
                        - สถานพยาบาลเอกชน                                                    2         แห่ง
                        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                10        แห่ง
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
    - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                               1         แห่ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.5 KB
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4