ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี (2558-2560)

ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3
 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ
.. 2558 - 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติม