โครงสร้างพื้นฐาน

- การคมนาคม
               ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว มีจำนวน – สาย ระยะทาง – กิโลเมตร โดยแยกเป็น
                        - ถนนคอนกรีต              61        สาย ระยะทาง      28.6      กิโลเมตร
                        - ถนนลาดยาง                2         สาย ระยะทาง        4.5      กิโลเมตร
                        - ถนนลูกรัง                   14        สาย ระยะทาง         7       กิโลเมตร                                                                           - หินคลุก                       5         สาย ระยะทาง      9.34     กิโลเมตร
- การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           -           แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ             -           แห่ง

- การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
               เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 99% คือเป็นจำนวนประชากร 61,000 คน

            - แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        - ลำน้ำ ,ลำห้วย                         1           แห่ง
                        - ลำคลอง                                3           แห่ง
            - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                        - ฝาย                                       -           แห่ง
                        - บ่อน้ำดิน                                 -           แห่ง
                        - บ่อโยก                                   -           แห่ง
                        - บ่อบาดาล                               1           แห่ง

สภาพการเมือง – การบริหาร
                        โครงสร้างการบริหารงานของ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประกอบด้วย
                        เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
                        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
                        คณะผู้บริหาร
                        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 3 คน
                        พนักงานเทศบาล
                        ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร และให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด โดยการนำของปลัดเทศบาลและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่าง ๆ คือ สำนักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน ,กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
                        โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

พนักงานเทศบาล จำนวน 42 คน
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 25 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 156 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 82 คน


                        กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
                                    เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรม/โครงการ ของ เทศบาล ได้แก่

กรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 1 กลุ่ม
อปพร จำนวน 1 กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ) จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการชุมชน จำนวน 67 กลุ่ม
คณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 1 กลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมคนพิการหัวใจแกร่ง จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน(sml) จำนวน 1 กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชนพอเพียง จำนวน 1 กลุ่ม