โครงสร้างพื้นฐาน

- การคมนาคม
               ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว มีจำนวน – สาย ระยะทาง – กิโลเมตร โดยแยกเป็น
                        - ถนนคอนกรีต              61        สาย ระยะทาง      28.6      กิโลเมตร
                        - ถนนลาดยาง                2         สาย ระยะทาง        4.5      กิโลเมตร
                        - ถนนลูกรัง                   14        สาย ระยะทาง         7       กิโลเมตร                                                                           - หินคลุก                       5         สาย ระยะทาง      9.34     กิโลเมตร
- การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           -           แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ             -           แห่ง

- การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
               เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 99% คือเป็นจำนวนประชากร 61,000 คน

            - แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        - ลำน้ำ ,ลำห้วย                         1           แห่ง
                        - ลำคลอง                                3           แห่ง
            - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                        - ฝาย                                       -           แห่ง
                        - บ่อน้ำดิน                                 -           แห่ง
                        - บ่อโยก                                   -           แห่ง
                        - บ่อบาดาล                               1           แห่ง

สภาพการเมือง – การบริหาร
                        โครงสร้างการบริหารงานของ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประกอบด้วย
                        เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
                        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
                        คณะผู้บริหาร
                        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 3 คน
                        พนักงานเทศบาล
                        ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร และให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด โดยการนำของปลัดเทศบาลและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่าง ๆ คือ สำนักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน ,กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
                        โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

พนักงานเทศบาล จำนวน 42 คน
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 25 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 156 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 82 คน


                        กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
                                    เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรม/โครงการ ของ เทศบาล ได้แก่

กรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 1 กลุ่ม
อปพร จำนวน 1 กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ) จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการชุมชน จำนวน 67 กลุ่ม
คณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 1 กลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมคนพิการหัวใจแกร่ง จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน(sml) จำนวน 1 กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชนพอเพียง จำนวน 1 กลุ่ม


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4