โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ซอยเปียร์นนท์)

ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และได้รับบริจาคที่ดินจากนายสนม เปียร์นนท์ อายุ 65 ปี เพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 เนื้อที่ 2 งาน 94 ตารางวา โดยบริจาคให้ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 โดยมีนายบุญไกร บุญคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต และนายอำนาจ แดงกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต และได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ได้ประกาศรับสมัครเด็กที่มีอายุ 3 ขวบ ได้ทำการเปิดห้องเรียนจำนวน 4 ห้องและจัดหาครูที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 4 คน ที่มีวุฒิปริญญาตรีเอกปฐมวัย วุฒิทางการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ครูพี่เลี้ยง 4 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันได้มีการขยาย ห้องเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่ม ความต้องการของชุมชนเพิ่มขึ้น การขยายตัวของคนในชุมชน มีความต้องการที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ข้อมูลของครูบุคลากรทางการศึกษา

1.ตำแหน่งครูดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

2.ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 6 อัตรา

3.ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา

รวม 15 อัตรา

การดำเนินการเกี่ยวดับบุคลากร

กรณีจัดตั้งโรงเรียน

1.ได้รับการจัดสรรบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น .....-..... ตำแหน่ง

2.เทศบาลจัดจ้างโรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 15 ตำแหน่ง

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ระบบบริการงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

การบริหารประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครูดูแลเด็ก จำนวน 6 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งเป็น 6 งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กับชุมชน งานธุรการการเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อการศึกษา จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร ศูนย์ฯบริการจัดการใน 1 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุบาลศึกษา ยึดหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษา

2.งานบุคลากร ศูนย์ฯ ได้มอบหมายงานตามความรู้ (วุฒิ) ความสามารถ และความถนัด ความเหมาะสมของงานในหน้าที่การสอน

3.งานกิจการนักเรียน เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะให้ครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสอดแทรกให้เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษา

4.งานอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้เน้นเรื่องความร่มรื่น และความปลอดภัย มีพื้นที่ใช้สอย

5.ด้านงบประมาณ ใช้งบประมาณของเทศบาลปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 1

6.ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

2.จัดทำสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์ , โรงเรียนกับผู้ปกครอง

3.จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง

4.จัดให้มีมุมเรียนรู้กับผู้ปกครอง

5.จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเพื่อเข้าร่วมในโครงการต่างๆ


โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3

โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3

โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3

โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3

โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3