โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (หมู่บ้านรินทร์ทอง)

เลขที่ 51/1500 หมู่ที่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ทำการเปิดเรียนเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ...-... งาน 23 ตารางวา เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 3 ห้องเรียน ได้รับการบริจาคจากบริษัทลลิลเฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ปัจจุบันมี 3 ห้องเรียนงบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ทั้งนี้ได้ประกาศรับสมัครเด็กที่มีอายุ 3 ขวบ และจัดหาครูที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 3 คน ที่มีวุฒิปริญญาตรีเอกปฐมวัย วุฒิทางการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ครูพี่เลี้ยง 3 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลของครูบุคลากรทางการศึกษา

1.ตำแหน่งครูดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา

2.ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา

3.ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา

รวม 9 อัตรา

การดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร

กรณีจัดตั้งโรงเรียน

1.1.ได้รับการจัดสรรบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น .....-..... ตำแหน่ง

2.เทศบาลจัดจ้างโรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 9 ตำแหน่ง

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็น

1.เตรียมอนุบาล อายุ 3 - 4 ปี 47 คน (จำนวน 1 ห้องเรียน)

2.ชั้นอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ปี 30 คน (จำนวน 1 ห้องเรียน)

3.ชั้นอนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ปี 32 คน (จำนวน 1 ห้องเรียน)

ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและร่างกายแข็งแรง โดยเน้นทักษะกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ระบบบริการงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

การบริหารประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครูดูแลเด็ก จำนวน 3 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งเป็น 6 งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กับชุมชน งานธุรการการเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อการศึกษา จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร ศูนย์ฯบริการจัดการใน 1 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุบาลศึกษา ยึดหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษา

2.งานบุคลากร ศูนย์ฯ ได้มอบหมายงานตามความรู้ (วุฒิ) ความสามารถ และความถนัด ความเหมาะสมของงานในหน้าที่การสอน

3.งานกิจการนักเรียน เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะให้ครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสอดแทรกให้เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษา

4.งานอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้เน้นเรื่องความร่มรื่น และความปลอดภัย มีพื้นที่ใช้สอย

5.ด้านงบประมาณ ใช้งบประมาณของเทศบาลปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 1

6.ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

2.จัดทำสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์ , โรงเรียนกับผู้ปกครอง

3.จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง

4.จัดให้มีมุมเรียนรู้กับผู้ปกครอง

5.จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเพื่อเข้าร่วมในโครงการต่างๆ


โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2

โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2

โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2

โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2

โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2