โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (หมู่บ้านพูลผล)

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนที่จะได้รับบริจาคที่ดิน จากนายบุญไกร บุญคุ้ม , นายพินิจ บุญคุ้ม , นายสวัสดิ์ บุญคุ้ม จำนวน 2 ไร่ โดยบริจาคให้กับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยได้ดำเนินการจัดสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2551 และจัดหาครูที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 5 คน ที่มีวุฒิปริญญาตรีเอกปฐมวัย วุฒิทางการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ครูพี่เลี้ยง 6 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทำการเปิดห้องเรียนจำนวน 3 ซึ่งแบ่งเป็น

1.เตรียมอนุบาล อายุ 3 - 4 ปี 77 คน (จำนวน 2 ห้องเรียน)

2.ชั้นอนุบาล 1 อายุ 4 – 5 ปี 71 คน (จำนวน 2 ห้องเรียน)

3.ชั้นอนุบาล 2 อายุ 5 – 6 ปี 74 คน (จำนวน 2 ห้องเรียน)

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 227 คน

ข้อมูลของครูบุคลากรทางการศึกษา

1.ตำแหน่งครูดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา

2.ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 6 อัตรา

3.ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา

รวม 14 อัตรา

กรณีจัดตั้งโรงเรียน

1.ได้รับการจัดสรรบุคลากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น .....-..... ตำแหน่ง

2.เทศบาลจัดจ้างโรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 14 ตำแหน่ง

ด้านอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาล 3

เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นบนเป็นห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ชั้นล่างด้านซ้าย จะเป็นห้องสื่อการเรียนรู้ ใต้อาคารเรียนเป็นอาคารโล่ง และชั้นล่างด้านขวาเป็นห้องธุรการ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องครัว และโรงอาหาร พื้นที่ของโรงเรียนมีสภาพโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก และร่มรื่น พร้อมอาคารเอนกประสงค์ 1 คลัง เพื่อจัดสร้าง ในการทำกิจกรรม ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายพินิจ บุญคุ้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาของเทศบาลเมืองลำสามแก้วนั้น นับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งที่จะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อความเจริญมาสู่ชุมชน และให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งบุตรหลานได้เข้าเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อไปในอนาคต นายบุญไกร บุญคุ้ม พร้อมทั้งผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงเรียนได้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ระดับอาชีวะ

ระบบบริการงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

การบริหารประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครูดูแลเด็ก จำนวน 5 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งเป็น 6 งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กับชุมชน งานธุรการการเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อการศึกษา จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร ศูนย์ฯบริการจัดการใน 1 ระดับการศึกษา คือ ระดับอนุบาลศึกษา ยึดหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษา

2.งานบุคลากร ศูนย์ฯ ได้มอบหมายงานตามความรู้ (วุฒิ) ความสามารถ และความถนัด ความเหมาะสมของงานในหน้าที่การสอน

3.งานกิจการนักเรียน เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะให้ครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสอดแทรกให้เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษา

4.งานอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้เน้นเรื่องความร่มรื่น และความปลอดภัย มีพื้นที่ใช้สอย

5.ด้านงบประมาณ ใช้งบประมาณของเทศบาลปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 1

6.ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

2.จัดทำสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์ , โรงเรียนกับผู้ปกครอง

3.จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง

4.จัดให้มีมุมเรียนรู้กับผู้ปกครอง

5.จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเพื่อเข้าร่วมในโครงการต่างๆ


โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7

โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7