วัดสายไหม

ประวัติวัดสายไหม

ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-5312127

วัดสายไหม ตั้งอยู่ที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 14 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา โฉนดเลขที่ 122, 123, 124, 29, 30 ที่ธรณีสงฆ์

1 แปลง เนื้อที่ 30 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 128632

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว 217089 เมตร     ติดต่อกับถนนสายลำลูกกา

ด้านทิศใต้ยาว 201.90 เมตร         ติดต่อกับลำคลองหกวาสายล่าง

ด้านทิศตะวนออกยาว 134.40 เมตรติดต่อกับบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ อุริต

ด้านทิศตะวันตกยาว 132.55 เมตร  ติดต่อกับที่กำนันสง่า ผ่องสุวรรณ

สภาพของวัด

เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยที่นาอยู่ริมคลองหกวาสายล่าง การคมนาคมมีถนนสายลำลูกกาผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด

วัดสายไหม สร้างเมื่อ พ.ศ.2441 โดยมีหม่อมราชวงศ์หญิงน้อย หม่อมหลวงนุ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 35 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ทางวัดได้จัดซื้อที่ดิน ขยายขอบเขตวัดออกไปอีก 7 ไร่ 12 ตารางวา วัดสายไหมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที 8 กันยายน พ.ศ.2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24 เมตร

ยาว 36 เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที 7 มีนาคม พ.ศ.2498

การศึกษา

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2482

ถาวรวัตถุ

วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 โรงเรียนพระปริยัติธรรม กว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 วิหารหลวงปู่ญัติ อุต.ตโม สร้างเมื่อพ.ศ.2533 หอสวดมนต์ก้าง 14 เมตร ยาว 31.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2533 กุฏิสงฆ์จำนวน 11 หลัด ส่วนมากเป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ.2541 ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 26 เมตร ซี่งกำลังดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์

ปูชนียวัตถุภายในวัด

วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง 3 ศอก

พระพุทธโสธรจำลอง รูปหล่อพระอธิการญัติ อุต.ตโม อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

1. พระอธิการญัติ อุต.ตโม (ตั้งแต่ พ.ศ.2441 2490)

2. พระสมุห์สว่าง รตนโชโต (ตั้งแต่ พ.ศ.2482 2510)

3. พระครูโสภณสารวิสุทธิ์ (ตั้งแต่ พ.ศ.2512 2530)

4. พระสุนทรศีลาจาร (ตั้งแต่ พ.ศ.2530 2551)

(ทองใบ เตชปญ.โญ)

5. พระปลัดแขม วชิโก รก. (ตั้งแต่ พ.ศ.2551 2552)

6. พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก (ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553

คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4