วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
                        การพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้วในอดีตที่ผ่านมาต้องปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายในและภายนอกมา
โดยลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการพัฒนาทั้งที่ประสบความสำเร็จและทั้งที่ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคจนไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
                        ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคาดการณ์และการวางแผนล่วงหน้าทำได้ยากกว่าในอดีต เทศบาลเมืองลำสามแก้วจึงได้ริเริ่มกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองในแนวใหม่ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการวางแผนด้วยและในที่สุดก็ได้นำไปสู่การปรับแนวคิดการพัฒนาเทศบาล ที่ไม่มองการพัฒนาแบบแยกส่วน แต่หันมาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
                        การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้การผนึกกำลังร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับทุกขั้นตอน โดยยึดหลักร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีการระดมความคิดของประชาชนนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย (เป้าหมาย) ของการพัฒนา โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้วอย่างยั่งยืนต่อไป
 
         วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
                        ภายในปี พ.ศ. 2550 ตำบลคูคตจะเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี มีระบบนิเวศเมืองน่าอยู่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ทุกคนในตำบล เสริมสร้างความเข้มแข็ง SME­­­S / OTOP เป็นตามมาตรฐานสากลชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนในที่สุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.41 KB
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4