วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
                        การพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้วในอดีตที่ผ่านมาต้องปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายในและภายนอกมา
โดยลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการพัฒนาทั้งที่ประสบความสำเร็จและทั้งที่ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคจนไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
                        ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคาดการณ์และการวางแผนล่วงหน้าทำได้ยากกว่าในอดีต เทศบาลเมืองลำสามแก้วจึงได้ริเริ่มกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองในแนวใหม่ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการวางแผนด้วยและในที่สุดก็ได้นำไปสู่การปรับแนวคิดการพัฒนาเทศบาล ที่ไม่มองการพัฒนาแบบแยกส่วน แต่หันมาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
                        การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้การผนึกกำลังร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับทุกขั้นตอน โดยยึดหลักร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีการระดมความคิดของประชาชนนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย (เป้าหมาย) ของการพัฒนา โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้วอย่างยั่งยืนต่อไป
 
         วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
                        ภายในปี พ.ศ. 2550 ตำบลคูคตจะเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี มีระบบนิเวศเมืองน่าอยู่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ทุกคนในตำบล เสริมสร้างความเข้มแข็ง SME­­­S / OTOP เป็นตามมาตรฐานสากลชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนในที่สุด