วัดซอยสามัคคี

ประวัติวัดซอยสามัคคี

ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-5365446

วัดซอยสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 101 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 19 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 397-44

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ติดต่อกับที่เทศบาลนครรังสิต

ด้านทิศใต้ยาว ติดต่อกับหมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค

ด้านทิศตะวันออกยาว ติดต่อกับหมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค

ด้านทิศตะวันตกยาว ติดต่อกับหมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค

สภาพของวัด

ตั้งอยู่ในเขตตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้านทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบาลนครรังสิต

อำเภอธัญบุรี ทิศใต้ติดต่อกับเขตดอนเมือง ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอลำลูกกา ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

ประวัติวัด

วัดซอยสามัคคี แต่เดิมได้สร้างเป็นศูนย์วิปัสสนา ชื่อว่า ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุขใจ โดยคณะศรัทธา

ประกอบด้วย หลวงพ่อพระครูใบฎีกาเชียง ปญ.ญาวุฑโฒ (น้อยไม้) อุบาสิกาถม นายเพ่ง นางลำพวน นางชะม้อย

นายผาด นางสมหมาย น้อยไม้ คุณพ่อพุฒ คุณแม่ผ่อน พ่วงเจริญ จ.ส.อ.ณรงค์ นางละเมียด ศิลาม่อน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ในเขตตำบลคูคต มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน 19 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา แก่พระครูฒานวิรัต (ประเสริฐ

กิต.ติเสฏโฐ) ผจร.วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กทม. เจ้าของรายการธรรมสุขใจทางสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2526 และได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2530 ชื่อว่า วัดซอยสามัคคี และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 8 ของจังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ในปี พ.ศ.2533 จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ถาวรวัตถุ

วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 30 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 16 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง ปัจจุบันบูรณะเป็นแบบปลอดมลภาวะ ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง หอพระไตรปิฏก เป็นอาคารทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด

วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานประจำอุโบสถ – ศาลา ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 109 นิ้ว สูง 130 นิ้ว พระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม (หลังเก่า) ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้ว สูง 72 นิ้ว พระประธานประจำอุโบสถ – ศาลา ชั้นล่าง ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 82 นิ้ว พระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 69 นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

1. พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธม.โม) (ตั้งแต่ พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553