ลงทะเบียนคนพิการ

เรื่องเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  เปิดรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม  ชั้น 1 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

-   คนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ  800  บาท  ในเดือนถัดไป

-   กรณีคนพิการย้ายออกจากเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ให้ไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ                 ณ ท้องถิ่นแห่งใหม่โดยทันที  ซึ่งสามารถรับเบี้ยความพิการ ณ ท้องถิ่นแห่งใหม่ได้ในเดือนถัดไป

คุณสมบัติ

1.  มีสัญชาติไทย

2.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

3.  มีบัตรประจำตัวคนพิการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

2.  สำเนาบัตรประชาชน  หรือสูติบัตร

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เตรียมเอกสาร  ดังนี้

1.  บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หรือสูติบัตร  พร้อมสำเนา

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน (กรณีคนพิการไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตนเอง)

4.  ใบรับรองความพิการ  รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ  เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นโดยประจักษ์   ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการ (ความพิการโดยประจักษ์  คือ  คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง  ลูกตาสีขาวขุนไม่มีลูกตาดำทั้งสองข้าง  ลูกตาฝ่อทั้งสองข้าง  คนหูหนวกไม่มีรู้หูทั้งสองข้าง  คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป  หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

ยื่นเอกสารขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่

1.  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107-110   หรือ

2.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  โทร 0 2581 4227

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4