การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551     ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตจัดตั้งตลาด และออกข้อกำหนดท้องถิ่น    เพื่อกำกับดูแลตลาดสดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะของตลาดสด

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ได้กำหนดลักษณะของตลาดสดแบ่งออกเป็น         2 ประเภท ดังนี้

1.    ตลาดสดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ  ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

2.    ตลาดสดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อนดำเนินการ หรือก่อนวันหมดอายุ ไม่เกิน 15 วัน ต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำสามแก้ว โดยแนบหลักฐานดังนี้

-       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

-       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

-       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) โดยติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท

-       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

-       สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-       เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตค้าของเก่า ฯลฯ

-       ภาพถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 Next »