โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่องการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559