ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
เพื่อให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำสามแก้วในอนาคต 
ดำเนินไปภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนด
พันธกิจของเทศบาลเมืองลำสามแก้วที่จะต้องดำเนินการโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 4 กลุ่มพันธกิจ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน
      1.1    ปรับปรุงระบบนิเวศเมือง
      1.2    ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง
2. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษา
      2.1    ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
      2.2    ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันโลก
3. การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเสริมสร้างความแข็งแรง SMES / OTOP           เป็นมาตรฐานสากล
      3.1    ส่งเสริมกลุ่มผลิต การตลาดแหล่งเงินทุนให้กับ SME
      3.2    ปรับปรุงคุณภาพ OTOP ด้านเทคโนโลยีการผลิต
4. การสร้างความเข้มแข็งชุมชนการพัฒนาคนและสังคม
      4.1    ส่งเสริมให้ชุมชนใช้แผนชุมชนในการพัฒนาด้วยตนเอง
      4.2    ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      4.3     พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมในชุมชน