การขอใบอนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง  รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  จำเป็นต้องมีหลักฐานดังนี้

1.  คำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
2.  แบบแปลนบ้าน  จำนวน  3  ชุด  ประกอบด้วย
           *  ผังบริเวณ 
           *  แปลนพื้นชั้นล่าง  (และแปลนพื้นชั้นสอง  ในกรณีที่เป็นบ้านสองชั้น)
           *  รูปตัด  2  รูป
           *  รูปด้าน  4  รูป
           *  ขยายห้องน้ำ - ห้องส้วม
           *  แปลนฐานราก - คานคอดิน
           *  แปลนโครงสร้าง
           *  ขยายบ่อเกรอะ - บ่อซึม
3.  รายการคำนวณ  จำนวน  1  ชุด
4.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
5.  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  (น.4)
6.  สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  ของผู้ควบคุมงาน  (แล้วแต่กรณี
7.  หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณอาคารพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  (แล้วแต่กรณี)
8.  สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน)  จำนวน  1  ชุด
9.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  จำนวน  1  ชุด
10.  สำเนาบัตรประจำตัว  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขออนุญาต  จำนวน  1  ชุด
11.  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น)  จำนวน  1  ชุด
12.  หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน  (ในกรณีปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินผู้อื่น)  จำนวน  1  ชุด

อัตราค่าธรรมเนียม  การขอใบอนุญาตก่อสร้าง

1.  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบและใบอนุญาต  20  บาท
2.  ค่าพื้นที่ใช้สอยตารางเมตรละ  0.50  บาท  (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแบบที่ขออนุญาต)
3.  ค่าพื้นที่ใช้สอยตารางเมตรละ  4  บาท  (กรณีอาคารสูงเกิน  12  เมตร)