การขอใบอนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง  รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  จำเป็นต้องมีหลักฐานดังนี้

1.  คำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
2.  แบบแปลนบ้าน  จำนวน  3  ชุด  ประกอบด้วย
           *  ผังบริเวณ 
           *  แปลนพื้นชั้นล่าง  (และแปลนพื้นชั้นสอง  ในกรณีที่เป็นบ้านสองชั้น)
           *  รูปตัด  2  รูป
           *  รูปด้าน  4  รูป
           *  ขยายห้องน้ำ - ห้องส้วม
           *  แปลนฐานราก - คานคอดิน
           *  แปลนโครงสร้าง
           *  ขยายบ่อเกรอะ - บ่อซึม
3.  รายการคำนวณ  จำนวน  1  ชุด
4.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
5.  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  (น.4)
6.  สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  ของผู้ควบคุมงาน  (แล้วแต่กรณี
7.  หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณอาคารพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  (แล้วแต่กรณี)
8.  สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน)  จำนวน  1  ชุด
9.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  จำนวน  1  ชุด
10.  สำเนาบัตรประจำตัว  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขออนุญาต  จำนวน  1  ชุด
11.  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น)  จำนวน  1  ชุด
12.  หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน  (ในกรณีปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินผู้อื่น)  จำนวน  1  ชุด

อัตราค่าธรรมเนียม  การขอใบอนุญาตก่อสร้าง

1.  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบและใบอนุญาต  20  บาท
2.  ค่าพื้นที่ใช้สอยตารางเมตรละ  0.50  บาท  (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแบบที่ขออนุญาต)
3.  ค่าพื้นที่ใช้สอยตารางเมตรละ  4  บาท  (กรณีอาคารสูงเกิน  12  เมตร)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4