การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 130 กิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ประเภทกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่น นั้นๆ ได้แก่

1.    กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มี 3 กิจการ

2.    กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 8 กิจการ

3.    กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม มี 26 กิจการ

4.    กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง มี 5 กิจการ

5.    กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ

6.    กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ

7.    กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 7 กิจการ

8.    กิจการที่เกี่ยวกับไม้ มี 8 กิจการ

9.    กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี 13 กิจการ

10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี 8 กิจการ

11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง มี 11 กิจการ

12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี มี 17 กิจการ

13.กิจการอื่นๆ มี  10  กิจการ

-       กิจการการพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

-       การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

-       การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุคล้ายคลึง

-       การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร

-       การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้การขายของเก่า

-       การประกอบกิจการโกดังสินค้า

-       การล้าง การขัดขวด ภาชนะ สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

-       การพิมพ์สีลงวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

-       การก่อสร้าง

-       กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต

ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อนดำเนินการ หรือก่อนวันหมดอายุ ไม่เกิน 15 วัน ต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำสามแก้ว โดยแนบหลักฐานดังนี้

-       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

-       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

-       หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) โดยติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท

-       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

-       สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-       เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตค้าของเก่า ฯลฯ

-       ภาพถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/7 Next »

คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4