ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกได้มองเห็นคุณค่าของประเพณีวันสงกรานต์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/12 Next »