ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งและพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองการแจ้งและใบอนุญาต

            ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งก่อนดำเนินการ หรือก่อนวันหมดอายุ ไม่เกิน     15 วัน ต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำสามแก้ว โดยแนบหลักฐานดังนี้

-        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

-        สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

-        หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) โดยติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท

-        สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

-        สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-        เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตค้าของเก่า ฯลฯ

-        ภาพถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/7 Next »