เอกสารประกอบการยื่นแจ้งเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องเรียน

2.      เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่  ภาพถ่ายฯ

ขั้นตอนการรับแจ้งร้องเรียนและเหตุรำคาญ

1.      เขียนแบบคำร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

2.      แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/7 Next »