เอกสารประกอบการยื่นขอให้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอให้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

2.      สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอให้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

3.      หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) โดยติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท

4.      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

5.      สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.      เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตค้าของเก่า ฯลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/7 Next »