ตารางพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในชุมชน วัด สถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 11 ก.ค. 61 (อ่าน 11 ครั้ง)
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รัฐบาลให้สิทธิ์เฉพาะ คนพิการ-คนชรา-ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ 29 มิ.ย. 61 (อ่าน 174 ครั้ง)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 28 มิ.ย. 61 (อ่าน 20 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 มิ.ย. 61 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 01 มิ.ย. 61 (อ่าน 166 ครั้ง)
ขอเชิญ ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 22 พ.ค. 61 (อ่าน 206 ครั้ง)
เทศบาลเมืองลำสามแก้วมีความประสงค์รับโดน(ย้าย)ผู้มาดำรงค์ตำแหน่งบริหารที่ว่างอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 21 พ.ค. 61 (อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 16 พ.ค. 61 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย 16 ก.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ชุมชนฉัตรรณรงค์ 3 13 ก.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ ก่อสร้างโครงการสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณหลังตลาดเปียร์นนท์ 11 ก.ค. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนเกษมทรัพย์ 06 ก.ค. 61 (อ่าน 5 ครั้ง)
ราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยน้อยไม้ หมู่ 12 04 ก.ค. 61 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยสวนเกษตร2 หมู่1 03 ก.ค. 61 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ชุมชนฉัตรณรงค์ ๓ หมู่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 61 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 18 ก.ค. 61 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยนุชนนท์ หมู่ที่ 2 17 ก.ค. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสวนเกษตร2 หมู่ที่ 1 16 ก.ค. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร 3 อาคาร4 โรงเรียนเทศบาล1 11 ก.ค. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ 11 ก.ค. 61 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 ก.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5809 10 ก.ค. 61 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย 03 ก.ค. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4