เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 มิ.ย. 61 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 01 มิ.ย. 61 (อ่าน 124 ครั้ง)
ขอเชิญ ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 22 พ.ค. 61 (อ่าน 177 ครั้ง)
เทศบาลเมืองลำสามแก้วมีความประสงค์รับโดน(ย้าย)ผู้มาดำรงค์ตำแหน่งบริหารที่ว่างอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 21 พ.ค. 61 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 16 พ.ค. 61 (อ่าน 32 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 16 พ.ค. 61 (อ่าน 236 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 16 พ.ค. 61 (อ่าน 259 ครั้ง)
กำหนดวันประชุมสภาแลขอเขิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา 15 พ.ค. 61 (อ่าน 22 ครั้ง)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยชนนท์ หมู่ที่ 2 22 มิ.ย. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยนุชนนท์ หมู่๒ 21 มิ.ย. 61 (อ่าน 2 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคอสะพานชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่๑๒ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 61 (อ่าน 0 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า รินทร์ทอง ซอย 6 หมู่ที่ 2 12 มิ.ย. 61 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านทรงพล หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มิ.ย. 61 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณหลังตลาดเปียร์นนท์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มิ.ย. 61 (อ่าน 11 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนศรีสง่า๑,๒,๓ หมู่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อรพบายน้ำ ชุมชนชาวฟ้าวิลล่า๒ หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 พ.ค. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ซอยสวนเกษตร 2 22 มิ.ย. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 22 มิ.ย. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนชาวฟ้าวิลล่า 2 22 มิ.ย. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย จำนวน ๑๕คิว กระสอบทราย ๑๗,๕๐๐ ใบ 21 มิ.ย. 61 (อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนเทศบาล๑ (ขจรเนติยุทธ) หมู่ที่๑ 21 มิ.ย. 61 (อ่าน 0 ครั้ง)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ 15 มิ.ย. 61 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อหนังสือเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 01 มิ.ย. 61 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ 24 พ.ค. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4