สื่อการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับกรอบวิธีการประมาณคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

วันดอกไม้บาน

นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ผลักดันการขยายถนนเสมาฟ้าคราม
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 เม.ย. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 20 เม.ย. 61 (อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 20 เม.ย. 61 (อ่าน 165 ครั้ง)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 17 เม.ย. 61 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 03 เม.ย. 61 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างนักเรียน ประจำปี 2561 29 มี.ค. 61 (อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 มี.ค. 61 (อ่าน 144 ครั้ง)
ใบหน้าประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 16 มี.ค. 61 (อ่าน 233 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล๓ หมู่๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 61 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยฉิมบุญรอดหมู่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16 มี.ค. 61 (อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนซอบศรีสง่า ๑,๒,๓ หมู่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 61 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยฉิมบุญรอด 16 มี.ค. 61 (อ่าน 41 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ชุมชนซอยศรีสง่า1,2,3 16 มี.ค. 61 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอบศรีสมโภชน์ หมู่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 61 (อ่าน 56 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ชุมชนปั้นทองนิเวศน์ 1 07 มี.ค. 61 (อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนปั้นทองนิเวศน์๑หมู่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61 (อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล็ก ชุมชนฉัตรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 09 เม.ย. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังเก็บโคลนติดตั้งบนรถบรรทุกเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 61 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีสมโภชน์ หมู่ที่ ๖ 27 มี.ค. 61 (อ่าน 35 ครั้ง)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะรถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น 15 มี.ค. 61 (อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) 06 มี.ค. 61 (อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ 23 ก.พ. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓หมู่๗ วันที่ ๑๒-๑๖ก.พ.๖๑ 12 ก.พ. 61 (อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล ๓ หมู่๗ วันที่ ๑๒-๑๖ ก.พ. ๖๑ 12 ก.พ. 61 (อ่าน 9 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4