สื่อการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับกรอบวิธีการประมาณคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

วันดอกไม้บาน

นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ผลักดันการขยายถนนเสมาฟ้าคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 08 ธ.ค. 60 (อ่าน 291 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 02 ธ.ค. 60 (อ่าน 51 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 พ.ย. 60 (อ่าน 33 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเขาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่สี่ 2560 20 พ.ย. 60 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศใช้แผน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 13 พ.ย. 60 (อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 03 พ.ย. 60 (อ่าน 661 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 02 พ.ย. 60 (อ่าน 225 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจังจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 60 (อ่าน 34 ครั้ง)
โครงการขยายประปาภูมิภาคชุมชนริมคลองหมู่ที่ 12 13 พ.ย. 60 (อ่าน 24 ครั้ง)
สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 ส.ค. 60 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 09 ส.ค. 60 (อ่าน 78 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน กำนัน-ผู้ใหญ่ หมู่ 1 03 ส.ค. 60 (อ่าน 75 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน 03 ส.ค. 60 (อ่าน 62 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 08 มิ.ย. 60 (อ่าน 80 ครั้ง)
แจ้งกำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และติดตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลสและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ 12 29 พ.ค. 60 (อ่าน 77 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และรางวี ซอยพรชัย 24 พ.ค. 60 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 16 ต.ค. 60 (อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 4 คัน 08 ก.ย. 60 (อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 4 คัน 30 ส.ค. 60 (อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ประมูลจ้าง โครงการติดตั้งกล้อง cctv พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 กล้อง 27 มิ.ย. 60 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศลผู้ชนะการประมูลโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และรางวี คสล. ซอยพรชัย หมู่7 23 มิ.ย. 60 (อ่าน 69 ครั้ง)
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย พรชัย หมู่ที่ 7 และกำหนดวัน สถานที่ ในการประมูล 14 มิ.ย. 60 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑๐๐ กล้อง พร้อมระบบประกาศเตือนภัยชนิดไรสาย จำนวน ๑๐ ชุด 31 พ.ค. 60 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซอยทรงพล 1 26 พ.ค. 60 (อ่าน 74 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4