สื่อการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับกรอบวิธีการประมาณคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

วันดอกไม้บาน

นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ผลักดันการขยายถนนเสมาฟ้าคราม
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61 (อ่าน 8 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 61 (อ่าน 17 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญวันก่อตั้งและทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองลำสามแก้ว 14 ก.พ. 61 (อ่าน 7 ครั้ง)
เชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแสดงความประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2 14 ก.พ. 61 (อ่าน 15 ครั้ง)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ก.พ. 61 (อ่าน 7 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 25 ม.ค. 61 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 1, 2, 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 15 ม.ค. 61 (อ่าน 169 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 15 ม.ค. 61 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง 02 ก.พ. 61 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ต-๐๓๙๔ 26 ม.ค. 61 (อ่าน 12 ครั้ง)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 26 ม.ค. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๔ ประตู 19 ม.ค. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปา บริเวณซอยพรชัย หมู่ที่๗ 08 ม.ค. 61 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 ม.ค. 61 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปา บริเวณท้ายซอยบุญคุ้ม ๔ หมู่ที่ ๖ 28 ธ.ค. 60 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคชุมชนริมคลอง หมู่ที่ 12 18 ธ.ค. 60 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดนตรี จำนวน 19 รายการ 23 ก.พ. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอาการ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 16 ม.ค. 61 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทิติกคอนกรีต 15 ม.ค. 61 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย หมวกดับเพลิงชนิดแบบเต็มใบ 30 พ.ย. 60 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 16 ต.ค. 60 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 4 คัน 08 ก.ย. 60 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 4 คัน 30 ส.ค. 60 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ประมูลจ้าง โครงการติดตั้งกล้อง cctv พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 กล้อง 27 มิ.ย. 60 (อ่าน 113 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4