สื่อการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับกรอบวิธีการประมาณคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

วันดอกไม้บาน

นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ผลักดันการขยายถนนเสมาฟ้าคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกาา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 มี.ค. 61 (อ่าน 25 ครั้ง)
ใบหน้าประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 16 มี.ค. 61 (อ่าน 29 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 16 มี.ค. 61 (อ่าน 67 ครั้ง)
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2561 07 มี.ค. 61 (อ่าน 37 ครั้ง)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 28 ก.พ. 61 (อ่าน 125 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61 (อ่าน 39 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 61 (อ่าน 56 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญวันก่อตั้งและทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองลำสามแก้ว 14 ก.พ. 61 (อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยฉิมบุญรอดหมู่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16 มี.ค. 61 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนซอบศรีสง่า ๑,๒,๓ หมู่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยฉิมบุญรอด 16 มี.ค. 61 (อ่าน 2 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ชุมชนซอยศรีสง่า1,2,3 16 มี.ค. 61 (อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอบศรีสมโภชน์ หมู่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 61 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ชุมชนปั้นทองนิเวศน์ 1 07 มี.ค. 61 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ชุมชนปั้นทองนิเวศน์๑หมู่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อถังเก็บโคลนติดตั้งบนรถบรรทุกเฉพาะกิจ 28 ก.พ. 61 (อ่าน 27 ครั้ง)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะรถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น 15 มี.ค. 61 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) 06 มี.ค. 61 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓หมู่๗ ัวันที่ ๑๒-๑๖ก.พ.๖๑ 12 ก.พ. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาล๓ หมู่๗ วันที่ ๕-๙ก.พ.๖๑ 05 ก.พ. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาล๑ หมู่๓ วันที่ ๕-๙ก.พ.๖๑ 05 ก.พ. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประกอบอาหารกลางวันและอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓ หมู่๗ วันที่ ๕-๙ก.พ.๖๑ 05 ก.พ. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น ไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง 02 ก.พ. 61 (อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนอนุบาล ๑ หมู่๓ ประจำเดือน ก.พ.๖๑ 01 ก.พ. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4