ขอเชิญ ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 22 พ.ค. 61 (อ่าน 95 ครั้ง)
เทศบาลเมืองลำสามแก้วมีความประสงค์รับโดน(ย้าย)ผู้มาดำรงค์ตำแหน่งบริหารที่ว่างอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 21 พ.ค. 61 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ 16 พ.ค. 61 (อ่าน 12 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 16 พ.ค. 61 (อ่าน 196 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 16 พ.ค. 61 (อ่าน 215 ครั้ง)
กำหนดวันประชุมสภาแลขอเขิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา 15 พ.ค. 61 (อ่าน 11 ครั้ง)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" 15 พ.ค. 61 (อ่าน 9 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสุขา โรงเรียนเทศบาล1 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 พ.ค. 61 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร ๓ อาคาร๔ โรงเรียนเทศบาล๑(ขจรเนติยุทธฺ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงบ่อบำบัด หมู๋บ้านรินทร์ทอง ซอย๖หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นอาคารเรียนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ โรงเรียนอนุบาล๒ หมู่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 61 (อ่าน 1 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน และวางท่อ หน้าโรงเรียนเตรียมบัณฑิต 21 พ.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขขาโรงเรียนเทศบาล๑(ขจรเนติยุทธ) หมู่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 61 (อ่าน 2 ครั้ง)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยฉิมบุญรอด 16 พ.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล ชุมชนซอยศรีสง่า 15 พ.ค. 61 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ 07 พ.ค. 61 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 18 พ.ค. 61 (อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.บริเวณคอสะพานข้ามคลองซอยที่ ๑ ชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่๑๒ 18 พ.ค. 61 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโรงเรียนอนุบาล3 10 พ.ค. 61 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรืออลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต จำนวน 5 ลำ 08 พ.ค. 61 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด 08 พ.ค. 61 (อ่าน 13 ครั้ง)
ยกเลิกการประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนปั้นทองนิเวศน์ 23 เม.ย. 61 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล็ก ชุมชนฉัตรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 09 เม.ย. 61 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังเก็บโคลนติดตั้งบนรถบรรทุกเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 61 (อ่าน 24 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4