ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๕๐ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม ๒๕๖๐
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๔๙ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๔๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๔๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๖ ฉบับ ๔๖ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๕ ฉบับ ๔๕ ประจำเดือน สิงหาคม -กันยายน ๒๕๕๙
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๕ ฉบับ ๔๔ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๕ ฉบับ ๔๓ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๕ ฉบับ ๔๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๙
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๔๑ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๔๐ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๓๙ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๓๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๖ ประจำเดือน ตุลาคม -พฤษจิกายน ๒๕๕๗
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๕ ประจำเดือน สิงหาคม -กันยายน ๒๕๕๗
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๔ ประจำเดือน มิถุนายน -กรกฏาคม ๒๕๕๗
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๓ ประจำเดือน เมษายน -พฤษภาคม ๒๕๕๗
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๓๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม ๒๕๕๗
ลำสามแก้วนิวส์ ปีที่๑๓ ฉบับ ๓๑ ประจำเดือน ธันวาค ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4