นายบุญไกร บุญคุ้ม
นายกเทศมนตรี
นางสาวดารุณี วัดแก้ว
รองนายกเทศมนตรี
นายอรุณ ชั้นปั้นแตง
รองนายกเทศมนตรี
นายไพฑูรย์ คงกัลป์
รองนายกเทศมนตรี
นายวิชัย เจริญสัตย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเครือ นิ่มเงิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิรัช พร้อมประดิษฐ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี