ว่าที่ร้อยตรีปิติ โสมะฐิติ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางศิราณี วิจิตรเกษม
รองปลัดเทศบาล