นางเยาวลักษณ์ กาสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวณาพร กลิ่นสุคนธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพวงเพ็ญ วงค์หวังจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายอานนท์ แก้วสิงห์
บุคลากร
นายสมเกียรติ คำหอมกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางสาวกาญจนา โลทะกะ
บุคลากร
นายธำรงค์ศักดิ์ อนันต์รัตน์มณี
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ