นางนิดาวรรณ ฉุงน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร ศิระบูชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเนตรชนก ทะชาดา
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่กองคลัง