นายถาวร พงษ์กำเนิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฤทัย ธนศิริวัฒนา
วิศวกรโยธา
นายชำนาญ สุวรรณพูล
นายช่างโยธา
นายวิเชียร เจริญสัตย์
ช่างไฟฟ้า
นายสมชาย บุญตา
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่กองช่าง