นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีชัชวาล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางโฉมศรี เสียงแจ๋ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายธนพล ศรีบัว
พยาบาลวิชาชีพ
นางสายสวาท เกิดสติ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวณัฐปภัสร์ อารีราษฎร์
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.ศุภณัฐ เวชมณี
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายอัมพร อบรมชอบ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน