นายกิตติกร เย็นกล่ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอารีรัตน์ บุญอิสระเสรี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา