ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวชมภู สมประสงค์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม