นายปริญญา เพชราวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวสุภาพร ม่านทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาววิไลลักษณ์ ทับเอี่ยม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมสกุล ทองนิลพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรศักดิ์ โลทะกะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวดลพร สุวรรณยี่
นิติกร
นางสาวธนวรรณ สิทธิสาร
นิติกร
เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน