สมาชิกสภาเทศบาล
นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

นายศรีฟ้า แสงสีนิล
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

นายวินัย กลิ่นทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายสนาม รักใคร่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายสนอง กลิ่นทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายบุญธรรม ยงศรีปัญญะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายนุกูล คงกัลป์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายจงรักษ์ สุดถนอม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายชาญณรงค์ ทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายวิรัช แดงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายกฤตพัฒน์ ตุ่มงาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นางสาวสิริภรณ์ น้อยเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายบุญถิน สารเสนาะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นางเฉลิมขวัญ อุริต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายณรงค์ศักดิ์ อุริต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นางพรทิพย์ อุทัยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายเศรษฐพงษ์ หลักไชย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายเสมอ แสงสีนิล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายศรีฟ้า แสงสีนิล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4