นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
นายศรีฟ้า แสงสีนิล
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
นายวินัย กลิ่นทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายสนาม รักใคร่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นางพิไลวรรณ พ่วงเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายสนอง กลิ่นทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายบุญธรรม ยงศรีปัญญะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายนุกูล คงกัลป์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1
นายจงรักษ์ สุดถนอม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายชาญณรงค์ ทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายวิรัช แดงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายกฤตพัฒน์ ตุ่มงาม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นางสาวสิริภรณ์ น้อยเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นายบุญถิน สารเสนาะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2
นางเฉลิมขวัญ อุริต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายณรงค์ศักดิ์ อุริต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นางพรทิพย์ อุทัยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายเศรษฐพงษ์ หลักไชย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายเสมอ แสงสีนิล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3
นายศรีฟ้า แสงสีนิล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3