ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง ให้เลือกตั้งกรรมการชุมชน
1.ชุมชนซอยบุญคุ้ม 2
2.ชุมชนซอยบุญคุ้ม 3
3.ชุมชนสำราญ
4.ชุมชนมะลิทอง
5.ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า
6.ชุมชนปั้นทองนิเวศน์
7.ชุมชนพรจิรา
8.หมู่บ้านธารารินทร์
9.หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค
10.หมู่บ้านแอร์วิลล่า
11.หมู่บ้านฉัตรณรงค์วิลล่า 4
12.หมู่บ้านชาวฟ้าวิลล่า 2
13.ซอยบุญคุ้ม หมู่ที่ 7 เขตที่ ๑
14.หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ หมู่ที่ ๗ เขตที่ 1
15.หมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
16.ริมคลอง 1 หมู่ที่ 7 เขตที่ ๑
17.ซอยทหารบก 1,2,3,4 หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
18.หมู่บ้านธนพร หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
19.ชุมชน เปียร์นนท์ 1,2,3 หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
20.หมู่บ้านพกบัณฑิต หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
21.ชุมชน อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
22.หมู่บ้านอู่ทองเพลส ๑,๒ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
23.หมู่บ้านกลางซอยวิลเลจ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
24.ชุมชน เปียร์นนท์ ๔ หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
25.ชุมชน หมู่บ้านรินทร์ทอง หมู่ที่ ๒ เขตที่ ๓
26.ชุมชน หมู่บ้านทรงพล หมู่ที่ ๒ เขตที่ ๓
27.ชุมชน ริมคลอง หมู่ที่ ๑๒ เขตที่ ๑
28.ชุมชน ริมคลองสาม หมู่ที่ ๑ เขตที่ ๒
29.ชุมชน หมู่บ้านอู่ทองเพลส ๓ หมู่ที่ ๓
30.หมู่บ้านเกษมทรัพย์ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
31.หมู่บ้านไดมอนด์วิลล์ ๒ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
32.หมู่บ้านปิยะแลนด์ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
33.หมู่บ้านพฤกษา ๕๗ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
34.ชุมชน ริมคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
25.ชุมชน ริมคลองฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
36.หมู่บ้านสุภาวัลย์ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๒
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4