หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง/แผนที่
สภาพทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ภารกิจที่ปฏิบัติ/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
E-Aution
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
บริการต่างๆ
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
E-Mail
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ลำสามแก้วนิวส์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดในเขตเทศบาล
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี
ลิ้งค์น่าสนใจ