เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องทุกข์ รถบรรทุกขับผ่านเกิดการสั่นสะเทือน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

รถบรรทุกขับผ่านเกิดการสั่นสะเทือน
หลังหมู่บ้านพฤกษาวิลล์1 มีถนนเรียบหลังหมู่บ้านและมีรถบรรทุกสัญจรอยู่ตลอด แต่มีรถบรรทุกบางคันที่เร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในขณะอาศัยอยู่ในตัวพักที่อาศัย เกร่งว่าการสั่นสะเทือนจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของที่พักอาศัยและรบกวนการหลับนอน จึงอยากขอให้ทางผู้รับผิดชอบหาแนวทางแก้ไข
------------------------------------------------------------------------------------------
จากเรื่องร้องทุกข์ที่ได้เข้ามาร้องผ่านทางเว็ปไวต์ เทสบาล  (http://www.lamsamkaeo.go.th/complain.php)
ผู้ที่ร้องเรียนพักอยู่อาศัยอยู่หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 ได้รับความเดือนร้อนจากรถยนต์บรรทุกดินที่วิ่งผ่านหลังบ้านและบ้านมีสภาพสั่นสะเทือนเกรงว่าจะมีผลต่อโครงสร้างของที่อยู่อาศัยรายละเอียดตามเนื้อความด้านบน
เทศบาบเมืองลำสามแก้ว  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนแล้ว  ผู้ประกอบการรถยนต์ บรรทุกดินได้บรรทุกดินมาเต็มกล่องซึ่งคาดว่าจะมีน้ำหนักเกินว่าที่กฏหมายกำหนด  ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอให้สถานีตำรวจภูธรคูคตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  จึงเรียกมาเพื่อทราบ

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 27 พ.ค. 59 เวลา 07:34


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4