เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน ได้รับความเดือดร้อน จากนายทุน เย็บจักรเถื่อน
ได้รับความเดือดร้อน จากนายทุน เย็บจักรเถื่อน
24 มีนาคม 2561

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากห้อง 118/42 บัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ คลอง2 ฟ้าคราม
เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (นายบุญไกร บุญคุ้ม)

ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ร้องเรียน มาหลายครั้ง ตั้งแต่ 13 มค 2560 ได้รับความเดือดร้อน จาก นายทุน ประกอบกิจการเถื่อน ผิดกฏหมาย หลาย พรบ. โดยกระจาย เข่าห้องทั่ว อาคารชุด บัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ หลบเลี่ยงภาษี และมีการติดสินบน เจ้าพนักงาน 
บัดนี้ ข้าพเจ้า ยังคงได้รับความเดือนร้อน จากห้อง 118/42 โดยมีการเย็บจักรไฟฟ้า ตลอดทั้ววันทั้งคืน โดยไม่สามารถ หลับนอนได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว หากไม่สามารถยุติความเดือดร้อนได้ ข้าพเจ้ามีความจำเป็น ต้องดำเนินการทางกฏหมาย โดยอาศัย มาตรา 157 แห่งประมวลกฏหมายอาญา ต่อ นายกเทศมนตรี (นายบุญไกร บุณคุ้ม) 

สุดท้ายนี้ หวังว่า ทางเทศบาล จักได้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างจริงจัง และปฏิบัติหน้าทีโดยชอบ ในโอกาสต่อไป
ตอบ  คณะผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการเลขที่ 118/42 หมู่6 หมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ เป็นห้องพักภายในพบจักรเย็บผ้า 2 ตัว ผู้เช่าห้องพักแจ้งว่าได้เคยมีการเย็บผ้าประมาณช่วงวันที่ 16-30 มีนาคม2561 โดยเย็บในชั่วเวลา 12.00-18.00 น. ขณะนี้ไม่มีการเย็บผ้าแล้ว ปัจจุบันใช้เพื่อพักอาศัยอย่างเดียว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทราบถึงเรื่องร้องเรียนและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยให้ใช้จักรเย็บผ้าในช่วงเวลากลางวันและไม่ให้รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง และถ้าหากเป็นการประกอบกิจการให้ขอใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 04 พ.ค. 61 เวลา 01:33


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4