เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน เจ้าของบ้านไม่ดูแลต้นไม้
เจ้าของบ้านไม่ดูแลต้นไม้ ครั้งที่3
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 

เนื่องด้วยเจ้าของบ้าน 53/822 ซอย 4/5 เป็นคนรักต้นไม้แต่ไม่รักเพื่อนบ้าน ไม่เคยดูแลต้นไม้ของตนเองที่หล่นเต็มถนนเดือนร้อนเพื่อนบ้านต้องมาทำความสะอาดให้และกิ่งไม้ที่แห้งก็ไปอุดรางน้ำฝนทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน (ในช่วงฝนตกบ้างครั้ง) ได้รับความเดือนร้อนมาก เคยได้พูดคุยเจ้าของบ้านก็ยังเพิกเฉย นานๆครั้งถึงทำความสะอาด และได้เคยร้องเรียนมาแล้ว วันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้รับการติดต่อจากนายกเทศบาลเมืองลำสามแก้วแล้วเบื้องต้นและยังไม่ได้รับการดำเนินการแต่อย่างไร 

จึงใคร่ขอให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วดำเนินการโดยเร็วที่สุด จักขอบคุณยิ่ง
 ตอบ  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและได้แจ้งผู้ถูกร้องเรียนให้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ไม่ให้ไปขวางรางน้ำในบ้านของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 61 พบว่า ได้มีการตัดกิ่งไม้โดยไม่ไปขวางรางระบายน้ำดังกล่าวแล้ว

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 16 พ.ค. 61 เวลา 08:04


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4