เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน การทุจริต การจัดเก็บค่าน้ำประปา อาคารชุดบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์
นิติบุคคล อาคารชุดบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ได้นำเงินส่วนกลางไปชำระหนี้

ส่วนตัว ด้านค่าใช้จ่ายน้ำประปา ปกปิดความผิด โดยการไม่ทำ บัญชี ต้นทุนค่าน้ำ

ประปา ในหมวดค่าใช้จ่าย งบกำไร-ขาดทุน ทำให้เหลือเงินส่วนกลาง 7 ล้านบาทแค่

ตัวเลข แต่ไม่มีเงินสดเหลืออยู่ 
สาเหตุดังกล่าว เกิดจาก นำเงินส่วนกลางไปชำระต้นทุนค่าน้ำประปา เช่น 

ค่าไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำประปาขึ้นสู่ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ค่าเงินเดือนพนักงานจดมิเตอร์น้ำ 

จัดเก็บ และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำ และใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ซื้อใหม่ เครื่องสูบน้ำ 

เป็นต้น
ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ไม่รู้ต้นทุนค่าน้ำที่แท้จริง แต่จัดเก็บตามค่าน้ำ

ประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคอย่างเดียว ทำให้เกิดการขาดทุนไปแล้ว 7 ล้านบาท 

และยังไม่รวมกับ ค่าส่วนกลางตลอดชีพ ที่ทางหมู่บ้าน จัดเก็บห้องละ 20,000 บาท 

มีทั้งหมด 720 ห้อง รวมเป็นเงิน 14,400,000 บาท รวมความเสียหายทั้งหมด 21 

ล้านบาท 

ตอบ    ควรนำเรื่องไปแจ้งยังที่ดิน อ.ลำลูกกา เนื่องจากเป็น นิติบุคลล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ดิน อ. ลำลูกกา
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 19 ม.ค. 58 เวลา 08:24


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4