เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบปัญหา การใช้ไฟจราจรบริเวณสามแยกหน้าหน้าปั้มน้ำมันสถานีบางจาก
ตามที่คุณเกรียงไกร รอดคง  สอบถามการใช้ไฟจราจรบริเวณสามแยกหน้าหน้าปั้มน้ำมันสถานีบางจาก 
1.ไฟจราจรหน้าบริเวณสามแยกหน้าสถานีปั๊มน้ำมันบางจากบริเวณหน้าทางเข้า อบต. ลำสามแก้ว เสร็จมานานแล้ว (น่าจะเป็นปีแล้ว) เพราะสาเหตุใดจึงไม่เปิดใช้งาน(ในเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมาในช่วงเวลา 16.00 น. - 20.00 น. มีรถใช้ในการสัญจรบริเวณแยกดังกล่าวมากแต่ก็ไม่มีการเปิดใช้ไฟจราจรเลย)
2.การจราจรบริเวณดังกล่าวในช่วงเร่งด่วนจะมีรถใช้บริเวณนั้นมากอาจก่อให้เกิดอันตรายท่านจะแก้ไขอย่างไร
---------------------------------------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้ติดตั้งตามระบบจราจรตามคำแนะนำของท่านตำรวจจราจร สถานนีตำรวจคูคต เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จได้ทำการเปิดใช้ตามปกติ แต่เนื่องจากตรงบริเวณทางแยกดังกล่าว มีทางแยกเข้าชุมชนอยู่ติดต่อเนื่องกัน เป็นเหตุให้การใช้งานไม่สะดวก ปัจจุบันเทศบาลเมืองลำสามแก้วได้เชิญท่านหัวหน้าตำรวจจราจรฯ ผู้ดูแลการจราจรในจุดนี้มาประชุม เพื่อหาทางแก้ไขการจราจรใน จุดดังกล่าว และสรุปได้ว่าจะต้องทำการตีเส้นจราจรแบ่งเลนส์ช่องทางเดินรถยนต์เพิ่มขึ้นจากของเดิมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และขณนี้กำลังดำเนินการอยู่
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 28 ก.ย. 58 เวลา 04:14


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4