เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อ Login
Password
 • สมัครสมาชิกใหม่
 • คู่มือบริการสำหรับประชาชน
  การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
  งานทะเบียนราษฎร์
  ภาษี
  จดทะเบียนพาณิชย์
  ลงทะเบียนคนพิการ
  การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
  ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
  โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ควบคุมภายใน
  การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
  แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

  ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
  คำสั่งกองทุน
  ระเบียบกองทุน
  แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ข้อมูลการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
  โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
  โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
  โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
  โรงเรียนสวนอักษร
  โรงเรียนผ่องสุวรรณ
  โรงเรียนประสานมิตร
  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
  วัดสายไหม
  วัดซอยสามัคคี

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
  โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  dusitcenter
  สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
  เว็บท่าสำหรับคนพิการ
  7 Greens ททท.
  เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
  สำนักงาน ป.ป.ช.
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
  กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
  WeLoveKing
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  ชมรมพัฒนาชุมชน
  เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
  กรมทรัพยากรธรณี
  สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  GC 1111
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
  199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4