เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว863 ขอใช่้สถานที่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด อปทในเขตพื้นที่จ.ปทุมธานีในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว856 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว17307 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่1 ฯ ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว17306 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว17305 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว17304 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว 17290 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ว17303 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ปท 0023.3/ 17282 การดำเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการจำกัดขยะมูลฝอยรวม (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ปท 0023.1/ว852 ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest