เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลบาลเมืองลำสามแก้วได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมของโรงสูบน้ำ 2.ปฏิบัติหน้าที่ ที่ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 3.ปฏิบัติหน้าที่ ระงับเหตุเพลิงที่เกิด บริเวณหลังตลาดนานาเจริญ
Share on Line
Share on Pinterest