เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ

Share on Line
Share on Pinterest