เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

     เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

         มีสำนักงานอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา - ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2987 - 6001 - 4 โทรสาร 0 - 2987 - 6007 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ จำนวน 3 สาย โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกาไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

      มีลักษณะการปกครอง มีดังนี้

 • เขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 12
 • จำนวนหลังคาเรือน 35,999 หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น 60,832 คน ประกอบด้วย
 • ชาย 28,277 คน หญิง 32,555 คน

         ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 4,866.56 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • อาชีพของประชาชนในตำบล
 • อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบล ได้แก่พนักงานในบริษัทเอกชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ข้าราชการ,

          พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่

 • ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางเกษตรมีจำนวน 52 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรมีเหลือเพียง 1,020 ไร่ แยกได้ดังนี้
 • ทำนา 6 ครัวเรือน พื้นที่ 680 ไร่
 • สวนไม้ดอกไม้ประดับ 8 ครัวเรือน พื้นที่ 70 ไร่
 • สวนผลไม้ 25 ครัวเรือน พื้นที่ 270 ไร่
 • ประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้แก่
 • ธนาคาร 3 แห่ง
 • โรงแรม 4 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง
 • โรงสีข้าว 1 แห่ง

สภาพทางสังคม

     การศึกษา

 • เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา แห่ง
 • โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

     ศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
 • มัสยิด แห่ง
 • ศาลเจ้า แห่ง
 • โบสถ์ 2 แห่ง

     การสาธารณสุข

          โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง แห่ง

 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 10 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง

โครงสร้างพื้นฐาน

   การคมนาคม

               ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว มีจำนวน - สาย ระยะทาง - กิโลเมตร โดยแยกเป็น

 • ถนนคอนกรีต 69 สาย ระยะทาง  28.6 กิโลเมตร
 • ถนนลาดยาง 8 สาย ระยะทา  4.5  กิโลเมตร
 • ถนนลูกรัง  4  สาย ระยะทาง  7 กิโลเมตร                                                  
 • อื่นๆ 3   สาย ระยะทาง 9.34 กิโลเมตร

   การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ    - แห่ง
 • การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 99% คือเป็นจำนวนประชากร 61,000 คน

   แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ ,ลำห้วย 1 แห่ง
 • ลำคลอง        3 แห่ง

   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย           -  แห่ง
 • บ่อน้ำดิน     -  แห่ง
 • บ่อโยก       -  แห่ง
 • บ่อบาดาล   1  แห่ง

สภาพการเมือง - การบริหาร

         โครงสร้างการบริหารงานของ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประกอบด้วย

     เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

         ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

     คณะผู้บริหาร

         ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 3 คน

    พนักงานเทศบาล

          ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร และให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด โดยการนำของปลัดเทศบาลและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่าง ๆ คือ สำนักปลัดเทศบาล , กองวิชาการและแผนงาน ,กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม

         โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

พนักงานเทศบาล จำนวน 42 คน
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 25 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 156 คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 82 คน

     กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้น

         เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรม/โครงการ ของ เทศบาล ได้แก่

กรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 1 กลุ่ม
อปพร จำนวน 1 กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ) จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการชุมชน จำนวน 70 กลุ่ม
คณะกรรมการกีฬาหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 1 กลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม
ชมรมคนพิการหัวใจแกร่ง จำนวน 1 กลุ่ม
กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน(sml) จำนวน 1 กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชนพอเพียง จำนวน 1 กลุ่ม

 

     ที่ตั้ง/แผนที่

         การเดินทางมา เทศบาลเมืองลำสามแก้ว สามารถใช้ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ - รังสิต แยกไปทางอำเภอลำลูกกา ถ้ามาจากทางรังสิต จะพบสนามกีฬาธูปเตมีย์ เข้าทางปากทางไปอำเภอลำลูกกา เมื่อลงสะพานคลองสองบริเวณตลาดชัชวาล  จะพบแยกไฟแดง  ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกไฟแดงเข้าสู่ถนนเส้นเสมาฟ้าคราม (คลอง2) ผ่านหมู่บ้านฟ้าครามนคร ผ่านตลาดนานาเจริญมาจนถึงปั๊มน้ำมันบางจาก  บริเวณข้างปั๊มน้ำมันบางจากจะมีซอยกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เลี้ยวเข้าซอยดัง กล่าวแล้วตรงตามถนนคอนกรีตมา 500  เมตรจะถึงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest