เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เรื่อง  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ประจำปีงบประมาณ  2565

กำหนดรับลงทะเบียนเดือนตุลาคม  2563 – พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 – กันยายน  2564

วันและเวลาราชการ  จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

**สำหรับรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว**

 

คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  2505
  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  บัตรประชาชน 

2.  ทะเบียนบ้าน

3.  สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในอันตราขั้นบันได  (คิดตามปีงบประมาณ) ดังนี้

    อายุ  60-69  ปี    ได้รับเดือนละ     600  บาท

    อายุ  70-79  ปี    ได้รับเดือนละ     700  บาท

    อายุ  80-89  ปี    ได้รับเดือนละ     800  บาท

    อายุ  90  ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ  1,000  บาท

ลงทะเบียนได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  ชั้น  1  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  กันยายน  2564

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107  108  109 110

หมายเหตุ

1. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถเบิกเงินได้ทุกวันที่  10  ของทุกเดือน

2.หากท่านเปลี่ยนเลขบัญชี  กรุณารีบแจ้งเลขบัญชีใหม่กับเทศบาลภายใน 3 วัน เพื่อเงินจะได้เข้าต่อเนื่อง

3. กรณีเสียชีวิตญาติกรุณานำ“ใบมรณบัตร”มายื่นกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

4.กรณีย้ายที่อยู่กรุณาแจ้งกองสวัสดิการสังคมภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย และจะต้องไปลงทะเบียนขอรับเงินณ ท้องที่แห่งใหม่ที่ย้ายไปอยู่ภายในเดือนที่ย้ายหากไม่ไปลงทะเบียนท่านจะไม่ได้รับเงินต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

 หมายเหตุ :เรื่องข่าวลือต่าง ๆ เช่น การนำหลักฐานมายื่นเทศบาลแล้วจะได้รับเงินเพิ่ม นั้น  ขอแจ้งว่าหากมีการเพิ่มเงินจริงเทศบาลจะเพิ่มเข้าบัญชีท่านโดยอัตโนมัติ  และหากเทศบาลต้องการเอกสารเพิ่มเติม  จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่านหรือประธานชุมชนเท่านั้น  

Share on Line
Share on Pinterest