เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การลงทะเบียนคนพิการ

เรื่องเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  เปิดรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม  ชั้น 1 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

  • คนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ  800  บาท  ในเดือนถัดไป
  • กรณีคนพิการย้ายออกจากเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ให้ไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ณ ท้องถิ่นแห่งใหม่โดยทันที  ซึ่งสามารถรับเบี้ยความพิการ ณ ท้องถิ่นแห่งใหม่ได้ในเดือนถัดไป

คุณสมบัติ

1.  มีสัญชาติไทย

2.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

3.  มีบัตรประจำตัวคนพิการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

2.  สำเนาบัตรประชาชน  หรือสูติบัตร

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์

การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เตรียมเอกสาร  ดังนี้

1.  บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หรือสูติบัตร  พร้อมสำเนา
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน (กรณีคนพิการไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตนเอง)
4.  ใบรับรองความพิการ  รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ  เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นโดยประจักษ์   ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการ (ความพิการโดยประจักษ์  คือ  คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง  ลูกตาสีขาวขุนไม่มีลูกตาดำทั้งสองข้าง  ลูกตาฝ่อทั้งสองข้าง  คนหูหนวกไม่มีรู้หูทั้งสองข้าง  คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป  หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

ยื่นเอกสารขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่

1.  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  โทร 0 2987 6001-4  ต่อ 107-110   หรือ

2.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  โทร 0 2581 4227

Share on Line
Share on Pinterest