เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางเยาวลักษณ์ กาสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
02-9876001 ต่อ 203
thumbs
นางสาวพวงเพ็ญ วงค์หวังจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นายอานนท์ แก้วสิงห์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

thumbs
นางสาวณัฐชุดา สุขใจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

thumbs
นางสาวอมรรัตน์ จำเรียง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

thumbs
นางสาวกาญจนา โลทะกะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวธนวรรณ สิทธิสาร
นิติกร

    person_upload/backend/groupphoto26_45.jpg person_upload/backend/groupphoto26_46.jpg
Share on Line
Share on Pinterest